هرچه می خوای

ارتباط عمودی دروس علوم پنج پایه
نویسنده : امیر سوری - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩
 

 

 

 

 

 

 

 

این طرح مربوط به ارتباط عمودی دروس علوم پنج پایه ابتدایی می باشد

 

تهیه و تنظیم

 

 

:

مجتبی سوری

 

 

(ره) ملوسان

شهرستان نهاوند

 

 

 

 

در کلاس اول دروس و مباحث آن با توجه به اطلاعات شخصی دانش آموز از محیط اطراف و با استفاده از دانسته های آموزگار مربوطه تکمیل می گردد و زمینه ی لازم برای یادگیری مطالب در پایه های بالاتر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

پایه ی اول

 

 

علوم زمین

 

 

 

 

: 1- خاک 2-سنگ 3-

آب

 

: 1- ما و اطراف ما 2- سالم و قوی شوید 3- جانوران 4-

گیاهان

 

: 1- گرما 2- حرکت 3- آهنربا

پایه ی دوم

 

 

علوم زمین

 

 

 

 

 

: 1- هوا 2- هوا تغییر می کند 3-

زمین تغییر می کند

 

: 1- گل میوه و دانه 2- محل زندگی جانوران و گیاهان 3-

پوشش بدن جانوران

 

:

رشد بدن

 

: 1- ماده چیست(1) 2-ماده چیست (2) 3- نیرو 4- نور 5- صدا

پایه ی سوم

 

 

علوم زمین

 

 

 

: 1- آب در روی زمین 2- دریاها علوم زیستی : 1- نیازهای جانوارن 2- جانوران مهره دار 3-

گوناگونی گیاهان

 

: 1- اندام حرکتی2- دستگاه گوارش3- غذای سالمعلوم فیزیکی: 1- گرما و مواد(1) 2-گرما و مواد(2) 3- انرژی چیست 4- منابع انرژی

پایه ی چهارم

 

 

علوم زمین

 

 

 

 

: 1- سنگ ها 2-

زمین و همسایه های آن

 

: 1- ساختمان بدن موجودات زنده 2- غذاسازان بزرگ 3- گیاهان موجودات پرارزش 4-

جانوران مهره دار

 

: 1- دستگاه تنفس 2- دستگاه گردش خون علوم فیزیک: 1- مخلوطها 2-نور و بازتابش 3- الکتریسیته 4- آهنربا

پایه ی پنجم

 

 

علوم فیزیکی

 

 

 

 

: 1- ساختمان مواد 2- تغییر مواد 3- ماشینها 4-

نور و رنگ

 

: 1- تاریخچه زمین 2– خاک زندگی بخش 3–

زمین نا آرام

 

: 1- جانداران ساده 2– مبارز پنهان 3– دستگاه عصبی و اندام حسی 4– انسان و محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایه یدوم:

 

 

:

 

گل میوه و دانه ( پایه دوم) گیاهان (پایه اول ) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

محل زندگی گیاهان و جانوران (پایه دوم) گل میوه و دانه (پایه دوم) گیاهان(پایه اول ) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

پوشش بدن جانوران (پایه دوم) محل زندگی جانوران (پایه دوم)جانوران (پایه اول

)

 

ماده چیست (1) (پایه دوم) گرما (پایه اول) حرکت (پایه اول

)

 

ماده چیست (2) (پایه دوم) ماده چیست (1) ( پایه دوم) گرما(پایه اول) حرکت (پایه اول

)

 

نیرو(پایه دوم) ماده چیست (1) ( پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) حرکت (پایه اول) آهنربا(پایه اول

)

 

نور ( پایه دوم) ماده چیست (1)(پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

صدا (پایه دوم) ماده چیست (1)(پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

هوا (پایه دوم) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

هوا تغییر می کند ( پایه دوم) هوا ( پایه دوم) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

زمین تغییر می کند ( پایه دوم) هوا تغییر می کند ( پایه دوم) هوا ( پایه دوم) ما و اطراف ما ( پایه اول) خاک (پایه اول) سنگ (پایه اول) آب (پایه اول

)

 

رشد بدن (پایه دوم) سالم و قوی شوید (پایه اول) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

پایه سوم

 

 

:

 

نیاز جانوران (پایه سوم ) پوشش بدن جانوران ( پایه دوم) محل زندگی جانوران( پایه دوم ) جانوران ( پایه اول

)

 

جانوران مهره دار (پایه سوم ) نیاز جانوران (پایه سوم) پوشش بدن جانوران ( پایه دوم) محل زندگی جانوران( پایه دوم ) جانوران ( پایه اول

)

 

گوناگونی گیاهان ( پایه سوم ) گل میوه دانه (پایه دوم) محل زندگی گیاهان(پایه دوم) گیاهان (پایه اول

)

 

گرما و مواد(1) (پایه سوم) ماده چیست (1) ( پایه دوم ) ماده چیست(2) (پایه دوم) گرما (پایه اول) ما و اطراف ما (پایه اول

)

 

گرما و مواد(2) ( پایه سوم ) گرما و مواد(1) (پایه سوم) ماده چیست (1) ( پایه دوم ) ماده چیست(2) (پایه دوم) گرما (پایه اول) ما و اطراف ما (پایه اول

)

 

انرژی چیست (پایه سوم ) گرما و مواد(1) (پایه سوم) گرما و مواد(2) (پایه سوم) ماده چیست (1) ( پایه دوم ) ماده چیست(2) (پایه دوم)نیرو(پایه دوم) نور(پایه دوم) صدا (پایه دوم) گرما(پایه اول) حرکت (پایه اول

)

 

منابع انرژی (پایه سوم ) انرژی چیست ( پایه سوم ) گرما و مواد(1) (پایه سوم) گرما و مواد(2) (پایه سوم) نیرو(پایه دوم) نور(پایه دوم) صدا (پایه دوم) ماده چیست (1) ( پایه دوم ) ماده چیست(2) (پایه دوم) گرما(پایه اول) حرکت (پایه اول

)

 

آب در روی زمین (پایه سوم ) زمین تغییر می کند ( پایه دوم) هوا تغییر می کند ( پایه دوم) هوا(پایه دوم) آب (پایه اول) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

دریاها (پایه سوم ) آب در روی زمین ( پایه سوم ) هوا تغییر می کند ( پایه دوم) ) زمین تغییر می کند ( پایه دوم) آب (پایه اول) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

اندام حرکتی (پایه سوم ) رشد بدن ( پایه دوم ) حرکت (پایه اول) سالم و قوی شوید (پایه اول

)

 

دستگاه گوارش رشد بدن (پایه دوم) سالم و قوی شوید (پایه اول

)

پایه چهارم

 

 

:

 

ساختمان بدن موجودات زنده (پایه چهارم ) جانوران مهره دار ( پایه سوم ) گوناگونی گیاهان (پایه سوم) رشد بدن (پایه دوم) پوشش بدن جانوران (پایه دوم) گیاهان(پایه اول) جانوران (پایه اول

)

 

غذاسازان بزرگ (پایه چهارم) ساختمان بدن موجودات زنده (پایه چهارم ) گوناگونی گیاهان (پایه سوم) گل میوه دانه (پایه دوم ) محل زندگی گیاهان(پایه دوم) گیاهان(پایه اول

)

 

گیاهان موجودات پر ارزش (پایه چهارم) غذا سازان بزرگ(پایه چهارم) ساختمان بدن موجودات زنده (پایه چهارم ) گوناگونی گیاهان (پایه سوم) گل میوه دانه (پایه دوم ) محل زندگی گیاهان(پایه دوم) گیاهان(پایه اول

)

 

جانوران بی مهره (پایه چهارم ) ساختمان بدن موجودات زنده (پایه چهارم ) جانوران مهره دار ( پایه سوم ) نیازهای جانوران ( پایه سوم ) پوشش بدن جانوران (پایه دوم) محل زندگی جانوران (پایه دوم) جانوران (پایه اول

)

 

مخلوطها (پایه چهارم) گرما و مواد(1) (پایه سوم ) گرما و مواد (2) (پایه سوم) ماده چیست(1) (پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) نور(پایه اول) ما و اطراف ما (پایه اول

)

 

نور و بازتابش (پایه چهارم ) انرژی چیست (پایه سوم) منابع انرژی(پایه سوم) ماده چیست(1) (پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) نور(پایه اول) ما و اطراف ما (پایه اول

)

 

الکتریسته(پایه چهارم) نور و بازتابش (پایه چهارم) ) انرژی چیست (پایه سوم) منابع انرژی(پایه سوم) نور(پایه دوم) صدا (پایه دوم) گرما (پایه اول) حرکت(پایه اول

)

 

آهنربا (پایه چهارم ) الکتریسیته (پایه چهارم) انرژی (پایه سوم) منابع انرژی (پایه سوم) نیرو(پایه دوم) آهنربا (پایه اول

)

 

سنگها ( پایه چهارم) آب در روی زمین(پایه سوم) دریاها(پایه سوم) زمین تغییر می کند ( پایه دوم) خاک(پایه اول) سنگ(پایه اول

)

 

زمین و همسایه های آن (پایه چهارم) سنگها(پایه چهارم) آهنربا(پایه چهارم) سنگها (پایه اول) آهنربا(پایه اول

)

 

دستگاه تنفس (پایه چهارم) جانوران بی مهره ( پایه چهارم) جانوران مهره دار(پایه سوم) رشد بدن (پایه دوم) سالم و قوی شوید ( پایه اول

)

 

دستگاه گردش خون(پایه چهارم)دستگاه تنفس(پایه چهارم)اندام حرکتی(پایه سوم) دستگاه گوارش ( پایه سوم) رشد بدن (پایه دوم ) سالم و قوی شوید (پایه اول

)

پایه پنجم

1-

 

ساختمان مواد (پایه پنجم) ساختمان بدن موجودات(پایه چهارم) گرما و مواد (1) (پایه سوم) گرما و مواد (2) (پایه سوم ) ماده چیست (1) (پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) گرما(پایه اول

)

 

تغییرات مواد (پایه پنجم) ساختمان مواد (پایه پنجم) ساختمان بدن موجودات زنده (پایه چهارم) گرما و مواد(1) (پایه سوم) گرما و مواد (2) (پایه سوم ) ماده چیست (1) (پایه دوم) ماده چیست (2) (پایه دوم) گرما(پایه اول

)

 

ماشین ها (پایه پنجم) آهنربا (پایه چهارم) الکتریسیته (پایه چهارم) انرژی (پایه سوم) منابع انرژی (پایه سوم) نیرو(پایه دوم) نور(پایه دوم) آهنربا(پایه اول) حرکت (پایه اول

)

 

نور و رنگ (پایه پنجم) نور و بازتابش (پایه چهارم) منابع انرژی (پایه سوم) انرژی چیست (پایه سوم) گرما و مواد (1) (پایه سوم) گرما و مواد (2) (پایه سوم ) نور(پایه دوم) گرما (پایه اول

)

 

تاریخچه زمین (پایه پنجم) سنگها ( پایه چهارم ) زمین و همسایه های آن (پایه های چهارم) آب در روی زمین (پایه سوم) زمین تغییر می کند ( پایه دوم) خاک(پایه اول) سنگ (پایه اول) آب (پایه اول

)

 

خاک زندگی بخش (پایه پنجم) تاریخچه زمین (پایه پنجم) سنگ ها (پایه چهارم) آب در روی زمین (پایه سوم) دریاها ( پایه سوم) زمین تغییر می کند ( پایه دوم) خاک(پایه اول) سنگ (پایه اول

)

 

زمین ناآرام(پایه پنجم) سنگ ها (پایه چهارم) زمین تغییر می کند ( پایه دوم) خاک(پایه اول) سنگ (پایه اول

)

 

جانداران ساده ( پایه پنجم) دستگاه تنفس (پایه چهارم) دستگاه گردش خون(پایه چهارم) ساختمان بدن موجودات زنده (پایه چهارم) اندام حرکتی(پایه سوم) رشد بدن (پایه دوم) سالم و قوی شوید (پایه اول) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

مبارزه پنهان(پایه پنجم) جانداران ساده (پایه پنجم) ساختمان بدن موجودات زنده(پایه چهارم) دستگاه تنفس (پایه چهارم) دستگاه گردش خون (پایه چهارم) اندام حرکتی (پایه سوم) دستگاه گوارش (پایه سوم) رشد بدن (پایه دوم) سالم و قوی شوید (پایه اول) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

دستگاه عصبی و اندام حسی (پایه پنجم) مبارزه پنهان(پایه پنجم) جانداران ساده ( پایه پنجم) دستگاه تنفس (پایه چهارم) دستگاه گردش خون (پایه چهارم) اندام حرکتی (پایه سوم) دستگاه گوارش (پایه سوم) رشد بدن (پایه دوم) سالم و قوی شوید (پایه اول) ما و اطراف ما ( پایه اول

)

 

انسان و محیط زیست (پایه پنجم) جانداران ساده ( پایه پنجم) مبارزه پنهان(پایه پنجم) زمین و همسایه های آن (پایه چهارم) آب در روی زمین(پایه سوم) دریاها (پایه سوم) هوا ( پایه دوم) هوا تغییر می کند (پایه دوم) زمین تغییرمی کند (پایه دوم) خاک (پایه اول) سنگ (پایه اول) آب ( پایه اول

)